01/19/2016 Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall – 500 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Naoki Tanizaki, Mondai Ryu (13:18 Bakatare Sliding Kick) Gamma, Takehiro Yamamura❌, Kaito Ishida
2. Big R Shimizu (8:00 Shot-put Slam) Eita
3. Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kness J.K.S.⭕ (1:04 Enzuigiri) Don Fujii, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3b. Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kness J.K.S.⭕ (12:58 Schoolboy) Don Fujii, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
4. Jimmy Susumu⭕, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (14:28 Jumbo no Kachi!gatame) Dragon Kid, Kzy❌
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa, T-Hawk⭕ (12:28 Night Ride) YAMATO, Shingo Takagi, Kotoka❌