1 Defense

8/23/2013 Tokyo, Korakuen Hall
YAMATO (27:27 Frankensteiner) Shingo Takagi
1st – 9/12/2013 Tokyo, Korakuen Hall
YAMATO (21:55 Galleria) Ryo “Jimmy” Saito