02/14/2016 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Jimmy Susumu (29:40 Jumbo no Kachi!gatame) Shingo Takagi