06/10/2018 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino⭕ (22:11 Pinfall) Masaaki Mochizuki❌