01/26/2000 Japan Tour 2000 Muy Bien

01/26/2000
Kagawa, Takamatsu International Hotel Annex Hall
Japan Tour 2000 Muy Bien
1100 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #2: Kenichiro Arai (10:05 Diving Headbutt) Daiyu Kawauchi
2. TARU (9:48 Bedpan Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Minoru Fujita (6:46 Reverse Viper Hold) Chocoball KOBE
4. Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki⭕ (18:59 Yokosuka Cutter) SAITO, Ryo Saito❌
5. Magnum TOKYO⭕, Genki Horiguchi, Masaaki Mochizuki (20:20 Viagra Driver) MAKOTO❌, Sumo “Dandy” Fuji 2000, CIMA

Comments Off on 01/26/2000 Japan Tour 2000 Muy Bien

01/16/2000 Japan Tour 2000 Muy Bien

01/16/2000
Tokyo, Korakuen Hall
Japan Tour 2000 Muy Bien
2320 Attendance

1. The Re-Education of Kenichiro Arai #1: Kenichiro Arai (13:05 Diving Headbutt) Ryo Saito
2. TARUchan Man (13:02 Heart Massage Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (3:57 Bukogatame) Chocoball KOBE
4. Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (25:54 Gekokujoh Elbow) SAITO❌, Genki Horiguchi
5. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕, Masaaki Mochizuki (20:41 Dragonrana) MAKOTO❌, Sumo “Dandy” Fuji 2000, CIMA

Comments Off on 01/16/2000 Japan Tour 2000 Muy Bien

Japan Tour 2000 Muy Bien

2/12/2000 Ehime, Imabari Public Hall – 830 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #7: Kenichiro Arai (11:09 Diving Headbutt) Ryo Saito
2. MAKOTO (8:26 Visual Driver 2) Daiyu Kawauchi
3. TARU (11:52 Ski Jump Fall) Stalker Ichikawa
4. Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (12:45 Gekokujoh Elbow) Chocoball KOBE❌, Masaaki Mochizuki
5. CIMA⭕, SUWA, Sumo “Dandy” Fuji 2000 (19:29 Mad Splash) Genki Horiguchi, SAITO❌, Magnum TOKYO

2/10/2000 Ehime, Item Ehime – 1800 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #6: Kenichiro Arai (12:37 Diving Headbutt) Ryo Saito
2. Daiyu Kawauchi (7:18 Pinfall) Stalker Ichikawa
3. Chocoball KOBE (9:46 Back Blow) SAITO
4. IWRG Intercontinental Tag Title: Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (18:40 Gekokujoh Elbow) MAKOTO❌, TARU
☆1st Defense for Mochizuki & Kanda
6. CIMA, SUWA⭕, Sumo “Dandy” Fuji 2000 (19:16 FFF) Genki Horiguchi❌, Masaaki Mochizuki, Magnum TOKYO

1/30/2000 Mie, Yokkaichi Australia Commemoration Hall – 1301 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #4: Kenichiro Arai (11:07 Diving Headbutt) SAITO
2. TARU chan Man (11:04 Ass Washing Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Daiyu Kawauchi (8:18 Hakata Ipponshimei) Chocoball KOBE
4. Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (18:52 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi, Ryo Saito❌
5. Magnum TOKYO, Masaaki Mochizuki⭕, Tiger Mask IV (20:55 Twister) Sumo “Dandy” Fuji 2000❌, MAKOTO, CIMA

1/28/2000 Osaka, Umeda HEAT BEAT – 728 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #3: Kenichiro Arai (12:46 Diving Headbutt) Ryo Saito
2. TARU chan Man (11:51 Washlet style Fall) Stalker Ichikawa
3. Chocoball KOBE (7:59 Bukogatame) Daiyu Kawauchi
4. Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (22:20 Gekokujoh Elbow) Genki Horiguchi, SAITO❌
5. CIMA⭕, Sumo “Dandy” Fuji 2000, MAKOTO (18:55 Mad Splash) Masaaki Mochizuki, Minoru Fujita❌, Magnum TOKYO

1/26/2000 Kagawa, Takamatsu International Hotel Annex Large Hall – 1100 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #2: Kenichiro Arai (10:05 Diving Headbutt) Daiyu Kawauchi
2. TARU (9:48 Bedpan Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Minoru Fujita (6:46 Reverse Viper Hold) Chocoball KOBE
4. Yasushi Kanda, Susumu Mochizuki⭕ (18:59 Yokosuka Cutter) SAITO, Ryo Saito❌
5. Magnum TOKYO⭕, Genki Horiguchi, Masaaki Mochizuki (20:20 Viagra Driver) MAKOTO❌, Sumo “Dandy” Fuji 2000, CIMA

1/16/2000 Tokyo, Korakuen Hall – 2320 Attendance
1. The Re-Education of Kenichiro Arai #1: Kenichiro Arai (13:05 Diving Headbutt) Ryo Saito
2. TARU chan Man Mon (13:02 Heart Massage Style Fall) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (3:57 Bukogatame) Chocoball KOBE
4. Yasushi Kanda⭕, Susumu Mochizuki (25:54 Gekokujoh Elbow) SAITO❌, Genki Horiguchi
5. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕, Masaaki Mochizuki (20:41 Dragonrana) MAKOTO❌, Sumo “Dandy” Fuji 2000, CIMA

Comments Off on Japan Tour 2000 Muy Bien
Close Menu