4th Champions – Ryo Saito & Genki Horiguchi & Dragon Kid

Title Win
07/09/2005 Saga, Modoromi Bunka Gymnasium
Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕, Dragon Kid (21:57 Backslide) CIMA, Don Fujii❌, Naruki Doi

1st Defense
07/10/2005 Yamaguchi, Kaikyou Messe Shimonoseki
Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Genki Horguchi (22:46 Ultra Hurricanrana) CIMA, Don Fujii, Naruki Doi❌

Close Menu