11th Champions – Ryo Saito & Susumu Yokosuka & CIMA

Title Win
03/25/2007 Mie, Tsu City Gym

Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, CIMA (19:14 Jumbo no Kachi!gatame) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Gamma

1st Defense
04/06/2007 Tochigi, Utsunomiya Bunka Center
Ryo Saito, Susumu Yokosuka, CIMA⭕ (19:15 Mad Splash) Gamma, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

Close Menu