23rd Champions – CIMA & KAGETORA & Gamma

Title Win
4/15/2009 Tokyo, Korakuen Hall
CIMA, KAGETORA⭕, Gamma (23:54 Kenkonitteki) Shingo Takagi, Taku Iwasa❌, Dragon Kid

1st Defense
05/24/2009 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall
CIMA, KAGETORA, Gamma⭕ (23:54 Super Tombstone Piledriver) Masato Yoshino❌, BxB Hulk, PAC

Close Menu