24th Champions – Masato Yoshino & BxB Hulk & PAC

Title Win
06/07/2009 Aichi, Nagoya Congress Center
Masato Yoshino, BxB Hulk, PAC⭕ (23:00 360° Shooting Star Press) CIMA, Gamma, KAGETORA❌

1st Defense
07/19/2009 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino, BxB Hulk, PAC⭕ (17:13 360° Shooting Star Press) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌, Dragon Kid
2nd Defense
08/16/2009 Aichi, Nagoya Congress Center
Masato Yoshino⭕, BxB Hulk, PAC (16:54 Sol Naciente) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌, Akebono

Close Menu