32nd Champions – YAMATO & Masato Yoshino & Gamma

Title Win
06/18/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino, YAMATO, Gamma⭕ (24:14 Skytwister Press) CIMA, Naruki Doi❌, BxB Hulk

1st Defense
07/17/2011 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

YAMATO, Masato Yoshino, Gamma⭕ (21:24 Skytwister Press) Naruki Doi, Yasushi Kanda❌, Cyber Kong
2nd Defense
08/14/2011 Hyogo, Kobe Sambo Hall
YAMATO⭕, Masato Yoshino, Gamma (28:52 Galleria) Masaaki Mochizuki, Shingo Takagi, Dragon Kid❌

Close Menu