53rd Champions – Jimmy Susumu & Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! & Jimmy Kagetora

Title Win
03/29/2015 Saga. Saga Municipal Morodomi Bunka Gym Heartful
Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Kagetora⭕ (22:02 Kagenui) Masaaki Mochizuki, Dragon Kid, Big R Shimizu❌

1st Defense
04/19/2015 Wakayama, Wakayama Big Wave
Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora⭕, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (21:32 Kagenui) Masaaki Mochizuki, Dragon Kid, Big R Shimizu❌
2nd Defense
05/05/2015 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
3 Way Championship Match: Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Kagetora vs. Flamita, U-T, Kotoka vs. Naruki Doi, Don Fujii, Gamma
①Doi (18:37 Bakatare Sliding Kick) U-T
②Susumu (22:40 Jumbo no Kachi!) Doi

The titles were vacated due to an injury to Kagetora

Close Menu