57th Champions – Ryo “Jimmy” Saito & Jimmy Susumu & Jimmy Kanda

Title Win
12/25/2016 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda vs. Masato Yoshino, Kotoka, Ben-K vs. Cyber Kong, Problem Dragon, El Lindaman
①Susumu (19:20 Backslide) Kong
②Susumu (25:23 Jumbo no Kachi!) Kotoka

Close Menu