60th Champions – Shingo Takagi & Takashi Yoshida & El Lindaman

Title Win
07/01/2017 Osaka, Edison Arena Osaka #2
Shingo Takagi, Takashi Yoshida, El Lindaman (22:33 Pumping Bomber) Naruki Doi, Big R Shimizu❌, Ben-K

1st Defense
07/23/2017 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

Shingo Takagi⭕, Takashi Yoshida, El Lindaman (20:14 Last Falconry) Jimmy Susumu❌, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito

Close Menu