October 18, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 18, 2018
Shimane, Matsue Kunibiki Messe
The Gate of Victory 2018
Attendance: 407

0. Problem Dragon⭕️ (6:03 Modified Boston Crab) Kota Minoura❌
1. Naruki Doi, Jason Lee, Kaito Ishida⭕️ (12:14 Tiger Suplex Hold) Ryo Saito, Gamma, Yosuke♡Santa Maria❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (9:10 Twister) Yuki Yoshioka❌
3. Big R Shimizu⭕️, Eita (15:40 Shot-put Slam) YAMATO, U-T❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (11:16 Bible) BxB Hulk, Kagetora❌
5. PAC, Ben-K⭕️, Takashi Yoshida (18:49 Ben-K Bomb) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Close Menu