February 2nd, 2019 – Truth Gate 2019

February 2nd, 2019
Gifu, Seratopia Toki
Truth Gate 2019
Problem Dragon & Shun Skywalker Homecoming
Attendance: 727

0. Kaito Ishida⭕️ (6:31 German Suplex Hold) Dragon Dia❌
1. Ryo Saito⭕️, Gamma (13:22 Double Cross) Hyo Watanabe❌, Yuki Yoshioka
2. Eita⭕️ (9:22 Imperial Uno) U-T❌
3. Naruki Doi, Dragon Kid, Jason Lee⭕️ (15:18 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
4. Ben-K, Takashi Yoshida⭕️ (16:05 Pineapple Bomber) YAMATO, Kagetora❌
5. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Problem Dragon (18:21 Running Elbow Smash) PAC, Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌

Close Menu