March 23rd, 2019 – Glorious Gate 2019

March 23rd, 2019
Okayama, Hotel Cent Inn Kurashiki
Glorious Gate 2019
Shachihoko Boy Homecoming
Attendance: 369

1. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (14:23 Release Power Bomb) Kagetora, Hyo Watanabe❌
2. Ryo Saito⭕️ (11:19 Double Cross) Kota Minoura❌
3. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka⭕️ (12:29 Frog Splash) Big R Shimizu, Ben-K, Yasushi Kanda❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (17:09 Yokosuka Cutter) Dragon Kid, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO⭕️, KAI, U-T (17:50 Galleria) Naruki Doi, Jason Lee❌, Kaito Ishida

Close Menu