April 14th, 2019 – The Gate of Passion 2019

April 14th, 2019
Kagawa, Takamatsu Symbol Tower
The Gate of Passion 2019
Attendance: 397

1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (0:14 Jumbo no Kachi!) Ryo Saito, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
1. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (15:40 Give Up) Ryo Saito, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
☆Ichikawa gave up to avoid receiving a Last Ride
2. Hyo Watanabe⭕️ (11:19 Panther Clutch) Problem Dragon❌
3. Eita⭕️ (13:06 Imperial Uno) Yuki Yoshioka❌
3. Strong Machine J, Strong Machine F⭕️, Strong Machine G (13:44 Power Bomb) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
4. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (16:26 Shot-put Slam) Naruki Doi, Jason Lee❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (15:25 Bible) Kagetora❌, U-T, KAI

Close Menu