April 29th, 2019 – The Gate of Passion 2019

April 29th, 2019
Hiroshima, Hiroshima Sangyo Hall
The Gate of Passion 2019
Attendance: 714

1. Masaaki Mochizuki⭕️, Hyo Watanabe (14:28 Countered Frankensteiner) Susumu Yokosuka, Ryo Saito❌
2. Naruki Doi⭕️, Kaito Ishida (14:01 Bakatare Sliding Kick) KAI, Yosuke♡Santa Maria❌
3. Strong Machine J, Strong Machine F⭕️, Strong Machine G (13:17 Jumping Power Bomb) Kzy, “brother” YASSHI, Punch Tominaga❌
4. YAMATO⭕️, U-T (14:53 Frankensteiner of the Almighty) Big R Shimizu❌, Ben-K
5. PAC⭕️, Eita, Yasushi Kanda (14:51 Jumping Tombstone Piledriver) Masato Yoshino, Dragon Kid, Jason Lee❌

Close Menu