Category: Prime Zone 2018

Prime Zone vol.67

06/15/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.67

1. Kzy (9:55 Cavernaria) Hyo Watanabe
2. Masato Yoshino (7:48 Sol Naciente) “Hollywood” Stalker Ichikawa
★Yoshino could lose via 2 count or the 8 minute time limit expiring
3. “brother” YASSHI, Shachihoko Boy (8:24 Disqualified for mask tearing) Eita❌, Yasushi Kanda
4. Susumu Yokosuka (8:39 Yokosuka Cutter) Yosuke♡Santa Maria
5. Naruki Doi, Big R Shimizu⭕️ (6:21 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌


Prime Zone vol.66

05/01/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.66

1. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino (6:46 Bakatare Sliding Kick) Hyo Watanabe, Yuki Yoshioka❌
2. Jason Lee⭕️ (7:14 Hong Kong Small Package) Shun Skywalker❌
3. Takashi Yoshida⭕️ (5:50 Pineapple Bomber) Shachihoko Boy❌
4. Karaoke Contest: Kzy (Fan Decision) U-T
5. YAMATO, Ryo Saito⭕️ (11:45 Cycling Yahoo) Masaaki Mochizuki, Punch Tominaga❌


Prime Zone vol.65

04/09/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.65

1. Naruki Doi⭕️ (3:52 Bakatare Sliding Kick) U-T❌
2. Kagetora⭕️ (6:18 Modified Michinoku Driver) Yuki Yoshioka❌
3. Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (9:33 Spear) YAMATO, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria⭕️ (7:22 Neraiuchi) Problem Dragon❌
5. Eita⭕️, Yasushi Kanda (7:23 Schoolboy) “brother” YASSHI, Genki Horiguchi❌


Prime Zone vol.64

03/19/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.64

1. Eita⭕️ (6:01 Super Kick) Oji Shiiba❌
2. Susumu Yokosuka⭕️ (7:50 Disqualification) El Lindaman❌
3. Dragon Kid⭕️, U-T (8:41 Hurricanrana) Masato Yoshino, Shun Skywalker❌
4. Takashi Yoshida⭕️ (7:08 Boston Crab) Yuki Yoshioka❌
5. Naruki Doi, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (9:58 Small Package Hold) Big R Shimizu, Shachihoko Boy❌


Prime Zone vol.63

02/16/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.63

1. YAMATO⭕️ (5:51 Boston Crab) Oji Shiiba❌
2. Punch Tominaga⭕️ (7:34 Cross Armbreaker) U-T❌
3. Flamita, Bandido⭕️ (14:02 Revolver Fly) “Hollywood” Stalker Ichikawa, Zachary Wentz❌
4. Dragon Kid⭕️ (6:40 Bible) El Lindaman❌
5. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino (9:55 Bakatare Sliding Kick) Kzy, Kotoka❌


Prime Zone vol.62

01/22/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.62
Attendance: 120

1. Kzy⭕️ (12:35 Elbow Smash) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (10:02 Boston Crab) Shun Skywalker❌
3. T-Hawk, Eita⭕️ (7:30 Low Blow) YAMATO, U-T❌
4. Flamita⭕️ (7:26 Naza) Yosuke Santa Maria❌
5. Susumu Yokosuka⭕️, Jason Lee (9:19 Jumbo no Kachi!) Naruki Doi, Oji Shiiba❌