03/20/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. Kagetora⭕️ (10:36 Modified Michinoku Driver) Hyo Watanabe❌
2. Kzy⭕️, Don Fujii (11:13 KZtime.) K-ness., Punch Tominaga❌

03/21/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. Don Fujii⭕️ (10:21 Choke Slam) Hyo Watanabe❌
2. K-ness.⭕️ (11:49 Hikari no Wa) Kagetora❌

03/22/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. Kzy⭕️ (13:45 KZtime.) Hyo Watanabe❌
2. Dragon Kid, K-ness.⭕️ (14:01 Hikari no Wa) Kagetora❌, Don Fujii

03/23/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. K-ness.⭕️ (11:39 Hikari no Wa) Hyo Watanabe❌
2. Kzy⭕️, Kagetora (14:45 Skayde Schoolboy) Dragon Kid, Don Fujii❌

03/24/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. Kagetora⭕️ (11:39 Modified Michinoku Driver) Hyo Watanabe❌
2. Dragon Kid, Kzy⭕️ (14:45 Samson Clutch) Don Fujii❌, K-ness.

03/25/2018
FBS Tenjin Horoyoi Yokocho Dragon Gate Special Match

1. Masaaki Mochizuki⭕️ (11:39 Twister) Hyo Watanabe❌
2. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino (15:50 Bakatare Sliding Kick) Dragon Kid, Kagetora❌