02/26/2016 Dragon Gate Arena ~Sanctuary.139
Exhibition Match: Shun Watanabe vs. Futa Nakamura
Exhibition Match: Hyo Watanabe vs. Katsumi Takashima
1. El Lindaman (10:18 Pinfall) Mondai Ryu
2. Yosuke♡Santa Maria (7:39 Neraiuchi♡) Punch Tominaga
3. Big R Shimizu (9:35 Shot-put Slam) Takehiro Yamamura
4. Cyber Kong⭕, Kotoka (9:30 Fire Thunder) Eita, Kaito Ishida❌