01/22/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.62
Attendance: 120

1. Kzy⭕️ (12:35 Elbow Smash) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (10:02 Boston Crab) Shun Skywalker❌
3. T-Hawk, Eita⭕️ (7:30 Low Blow) YAMATO, U-T❌
4. Flamita⭕️ (7:26 Naza) Yosuke Santa Maria❌
5. Susumu Yokosuka⭕️, Jason Lee (9:19 Jumbo no Kachi!) Naruki Doi, Oji Shiiba❌