03/19/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.64

1. Eita⭕️ (6:01 Super Kick) Oji Shiiba❌
2. Susumu Yokosuka⭕️ (7:50 Disqualification) El Lindaman❌
3. Dragon Kid⭕️, U-T (8:41 Hurricanrana) Masato Yoshino, Shun Skywalker❌
4. Takashi Yoshida⭕️ (7:08 Boston Crab) Yuki Yoshioka❌
5. Naruki Doi, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (9:58 Small Package Hold) Big R Shimizu, Shachihoko Boy❌