8/28/1999
Mexico, Arena Naucalpan
Toryumon Mexico #10

1. Susumu Mochizuki (2-0) Ryo Saito
①Susumu (9:36 Stretch Plum) Ryo
②Susumu (8:13 Yokosuka Cutter) Ryo
2. Genki Horiguchi, Mike Segura (2-1) Bombero de Inferno, Dr. Cerebro
①Segura (6:06 La Magistral) Cerebro
②Rudo Team (4:08 Pinfall) Genki
③Genki (6:14 Flying GH Lock) Bombero
3. Lodi, Bluely, Silks (2-1) Stalker Ichikawa, El Brazo, Brazo de Oro
①Brazo (7:11 Small Package) Silks
②Lodi (2:01 Pinfall) Stalker
③Lodi Team (3:42 Simultaneous Fall) Ichikawa Team
4. Yasushi Kanda, Kato Kung Lee, Atlantis (2-1) Kenichiro Arai, El Satanico, Villano 3
①Arai (11:25 Crab Hold) Kanda
②Kato (3:43 Hurricanrana) Satanico
③Kanda (5:57 Gekokujoh Elbow) Arai