2/26/2000
Mexico, Arena Naucalpan
Toryumon Mexico #12

1. Kenichiro Arai (6:13 Crab Hold) Mototsugu Shimizu
2. Ryo Saito (6:18 Cycling Yahoo) Stalker Ichikawa
3. Yamaha Cup Tournament: Susumu Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (12:24 Low Blow) Lymen❌, Kung Fu Jr.
4. Yamaha Cup Tournament: Genki Horiguchi⭕, Mike Segura (15:13 GH Lock Umi) Dr. Cerebro, Bombero Infernal❌
5. Yamaha Cup Tournament Finals: Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda (2-1) Genki Horiguchi, Mike Segura
①Kanda (9:05 German Suplex Hold) Segura
②Segura (2:39 Pinfall) Susumu
③Kanda (8:05 Gekokujoh Elbow) Segura
6. Mr. Niebla, Kato Kung Lee, Rayo De Jalisco (2-1) TARU, Kenichiro Arai, El Satanico
①Niebla (3:45 Pinfall) Satanico
②Satanico (3:34 Pinfall) Rayo
③Kato (4:53 Sleeper Hold) TARU