9/02/2000
Mexico, Arena Naucalpan
Toryumon Mexico #14

1. Touru Ito (3:48 Crab Hold) Masato Yoshino
2. Takamichi Iwasa (4:33 Kichikugatame) Nitohei Oyanagei
3. Takayuki Mori, Second Doi (2-1) Mototsugu Shimizu, Skayde
①Mori (7:51 Crucifix Hold) Shimizu
②Shimizu (4:41 Marshmallow Hedgehog) Doi
③Doi Team (4:39 Double Fall) Skayde Team
4. Mike Segura, Super Latin, Super Hi Nocho (2-1) Dr. Cerebro, Bombero Infernal, Takuya Murakami
①Segura (7:17 Hurricanrana) Bombero
②Murakami (5:52 Sidewinder) Segura
③Latin (5:53 Crucifix Hold) Murakami
5. Emilio Charles Jr., Ryo Saito, Silver King (2-1) Milano Collection AT, Pierro, Apolo Dantes
①Saito (7:51 Cycling Yahhoo) Pierro
②Milano (4:21 Emporio Armani Shoe) Charles
③Charles (4:57 Pinfall) Pierro